Serveis

GEX

Oferim un servei integral per donar resposta a nivell tècnic: captura de informació de camp, elaboració de plànols, informes d’antiguitat, a nivell de gestió: presentació de i seguiment d’expedients cadastrals, tributaris, urbanístics.

La investigació de localització de propietats ens permet:

– La verificació de les dades registrals i cadastrals respecte la realitat.

– La ubicació sobre el terreny dels immobles, sobretot rústics, mitjançant l’estudi dels històrics registrals i cadastrals

Amb el servei de valoració oferim sobretot la prevaloració i comprovació de valors d’immobles de cara a declaracions tributàries i escriptures aconseguim així un estalvi fiscal al client.

valoraciones

Aquest són alguns dels nostres serveis cadastrals:

  • Captura de dades de camp.
  • Gestió i tractament d’informació cadastral.
  • Revisions cadastrals.
  • Analisi i tractament d’expedients cadastrals.
  • Actualització i manteniment del SIG cadastral.
  • Asisténcia técnica.
  • Atenció al contribuent.
  • Inspeccions. Emissió de rebuts.

Darreres feines realitzades

10-05-2016 Estudi per la segregació d’una finca al TM de Porreres

28-04-2016 Revisió proposta valoració ATIB i presentació d’al·legacions referent a una casa a Artà