Serveis

ARQ

La principal activitat de CAT es centra en el tractament y gestió de productes cadastrals per a administracions públiques, tant locals com regionals.

Oferim un servei de qualitat, orientat a la gestió per processos amb l’únic propósit d’aconseguir una millora contínua i un elevat grau de satisfacció del client.

valoraciones

Serveis d’arquitectura:

  • Projectes d’arquitectura
  • Legalitzacions
  • Amidaments
  • Certificats d’antiguitat
  • IEE, Cèdules d’habitabilitat